اسلاید شوپایتخت فرهنگ اسلامی

محســن نصرپور مدیرکل صداوســیمای خراسان رضوی خبر داد:

مشهد مقدس میزبان اختتامیه جشنواره تولیدات رادیویــی زیــارت

کد خبر : 41373

آیین اختتامیه نخستین جشنواره تولیدات رادیویــی زیــارت بــا شــرکت ۲۰۰۰ اثر در قالبهــای گوناگون، هفدهم تیــر به میزبانی مشهد مقدس برگزار میشود. حال بعد از گذشــت سه ســال از فعالیت رادیو زیارت، نخســتین جشــنواره تولیدات رادیویی زیارت قرار اســت با یک سال تاخیر ناشی از شیوع ویروس کرونا، شکل اجرایی به خود بگیرد و برنامه ســازان و دست اندرکاران تولیدات محتوایی در حوزه زیارت، در رقابتی گســترده و حرفه ای، آثارشان را در قالب های گوناگون ارائه کنند. برگــزاری نخســتین جشــنواره تولیدات رادیویی زیارت، گامی مهم و ارزنده در زمینه تقویــت و بهینه ســازی تولیــدات محتوایی درباره مســئله زیارت به شــمار مــی رود.

به گزارش صبح مشهد، در این جشنواره که با اســتقبال خوب همکاران و مخاطبان رو به رو شــده و قرار است ۱۷ تیر، آیین اختتامیه آن در مشهد برگزار شود، بیش از ۲۰۰۰ اثر ارزشــمند در قالبهای مختلف همچون خبــر، برنامه های ســاده و ترکیبی، نمایش، موســیقی، پژوهش و نویســندگی، فضای مجازی و بخش ویژه ســردار شــهید سلیمانی دریافت شده است.

به گفته مسئولان رادیو زیارت، از این طریق علاوه بر معرفی اســتانداردهای برنامه ســازی در ایــن حوزه به برنامه ســازان و دریافت آثار ارزشــمند با موضــوع زیارت، اســتعدادهای درخشانی نیز در این زمینه شناسایی شده اند که درآینده از این ظرفیت و استعداد استفاده خواهدشد. تا اینجای کار، گروه داوری با رمزگشــایی مشخصات آثار و تعیین اسامی برندگان، نتایج جلســات اولیه درباره میزان و نحوه و شرایط تخصیص جایزه و آثار مشمول دریافت تندیس را مشــخص کرده و در شــورای محتوایی نیز اقدامات جامعی صورت گرفته است. قــرار اســت مهمانــان ویــژه ای در آیین اختتامیــه حضــور یابنــد که از جملــه آنان می توان بــه نماینده ولی فقیه در خراســان رضــوی و امام جمعه مشــهد مقدس، تولیت آســتان قدس رضــوی، تولیت های آســتان مقــدس حضــرت فاطمــه معصومــه(س) و شاهچراغ (ع)، عبدالعظیم حسنی(ع) و مسجد مقدس جمکــران، مدیــران کل مراکز قم و فارس اشاره کرد و علاوه بر این، پیگیری های لازم برای اخذ پیام یکی از مراجع عظام تقلید هم صورت گرفته است. شبکه ای برای ۳۰ میلیون زائر به مناســبت برگزاری نخســتین جشنواره تولیدات رادیویی زیارت که در مشهد مقدس برگزار میشود،

مروری داشتیم بر فعالیتهای این شــبکه رادیویــی و گفتوگو بــا مدیران و مسئولان رادیــو زیارت، تا ابعــاد مختلف ایده پردازی و برنامه ســازی مخاطب محور را با موضوع حرم رضوی، بیشتر دریابیم.

محســن نصرپور، مدیرکل صداوســیمای خراسان رضوی، اظهار داشت: امروزه در دنیای ارتباطات و ظهور رسانه های نوین و خاصه در دنیای رســانه، رقابتی و تخصصی شدن، یکی از راه کارهای حضور و بقا در این عرصه اســت و بــر همین اســاس با توجه به گســتردگی مفهوم زیارت با ارائه پیشنهادهایی که از مرکز خراســان رضوی ارائه شد بر اساس صلاح دید سازمان و معاونت امور استانها پس از جلسات مختلف مقرر شد شبکه رادیویی زیارت با توجه بــه ظرفیت عظیم بارگاه منور امام رضا (ع) در مشــهد مقدس راه اندازی شــود که با گذشت مدت کوتاهی از تأســیس این شبکه، استقبال مخاطبــان گوناگــون از آن، مؤید این تصمیم است.

نصرپور در خصوص اهمیت رادیو زیارت، نقــاط قــوت و ویژگی های آن در مقایســه با ســایر شــبکه ها پرســیدیم و او هم در پاسخ گفت: جایگاه رادیو زیــارت از چند بعد دارای اهمیت اســت؛ نخســت اینکه بعد از گذشت ۴۰ ســال از پیروزی انقلاب اسلامی، ضروری بود با توجــه به وجود بــارگاه نورانی حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در مشــهد مقدس و حضور سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر ایرانی و خارجی، شــبکه ای در تراز جمهوری اسلامی به عنوان رســانه معــارف اهل بیــت ( علیهم السلام ) به صورت سراسری از مشهد به تولید و پخش بپــردازد، وجود حــوزه علمیه غنی، صاحب اندیشــه و صاحب اثر و موثر در تولید محتوای دینــی و نیز حضور زائران فارســی زبان از کشــورهای همجوار مانند افغانستان، تاجیکستان، پاکســتان و هند، فرصتی مغتنم و ارزنده برای تبلیغ آموزه های زیارتی و تعمیق باورهای متعالی شیعه به مخاطبان فارسی زبان فراهم آورده بود که باید از آن استفاده می شد.

امکان بهره گیری از ظرفیــت خوب رادیوهای برون مــرزی فعال در مرکــز در صورت نیاز به راه انــدازی و برنامه ریزی بــرای برنامه هایی به زیان های اردو، تاجیکی، دری و عربی در حوزه زیارت اهل بیت ( علیهم السلام ) از جمله نقاط قوت و ویژگی های رادیو زیارت است.

نصرپور می افزایــد: در کنار این نقاط قوت، محدودیت در پوشــش FM که فعال حدود ۲۵ درصد کشــور از جمله تهران بزرگ، شهرهای زیارتی مشــهد مقدس، قم و شیراز و همچنین بجنورد و بیرجند را در برگرفته، جزو مهمترین نقاط ضعف این شبکه سراسری است که البته، رادیونمای فعال و پخش از طریق تلویزیون های دیجیتال در سراســر کشــور و حضور موثر در اپلیکیشــن ایران صدا تا حــدودی این ضعف را برطرف کرده است.

پاسخی در خور به انتظاری ۴۰ ساله برای درک بهتر ابعاد فعالیت و گستره نفوذ رادیو زیارت، با افشــار صفوی، مدیر این شبکه رادیویی هم گفتوگویــی کوتاه کرده ایم، او با اشــاره به اینکه رادیو زیارت در ۲۷ مهر سال ۱۳۹۶ کار خود را آغاز کرده است، گفت: البته فعالیت رســمی رادیو زیارت از ۱۴ تیر ســال ۱۳۹۷ بوده است. او میافزایــد: جــای خالی شــبکه هایی با مأموریت نشــر و تبیین فرهنگ آسمانی اهل بیت عصمت و طهارت ( علیهم السلام ) در کنار شبکه های وزین قرآن و معارف خالی بود، این آغاز به کار نوید بخش اتفاق بســیار مهمی بود که حدود چهل ســال مردم عزیزمان انتظارش را می کشیدند.

به گفته افشارصفوی، سالانه به طور متوسط ۳۰ میلیون نفر از سراسر ایران اسلامی و مسلمانان سایر کشــورها برای زیارت بارگاه نورانی علی بن موسیالرضا (ع) به مشهد مشرف می شوند و بخــش زیــادی از آنان در این مسیر، سایر زیارتگاه های کشــور ،مثل حــرم حضرت معصومــه (س) و حرم احمد بن موســی (ع) و حــرم امام زادگان را هم زیارت می کنند. قریــب به همین تعــداد نیز به ســایر زیارتگاه ها در دیگر شهرها و روستاها می روند که در مجموع حجم گسترده ای از سفرهای زیارتی به شمار می رونــد.

بقــاع متبرکه در سراسر کشور در طول سال میزبان خیل زائران هستند که با احتساب زائران عتبات عالیات و عمره مفرده و حج تمتع، عدد درخور توجهی محسوب می شــوند. یکی از مهمتریــن ماموریت های رادیو زیارت، موضــوع همراهی زائران از مبدا تا مقصد اســت؛ یعنی از لحظه ای که از محل اقامت خود نیت می کنند و تصمیم می گیرند باید این رادیو در ابعاد مختلف معرفتی، زائران را همراهی کنــد. زائر هر چقدر با شــناخت بیشتــر و عمیق تری ســفر زیارتــی خود را ً به نتایج بیشتری دست پیدا شروع کند قطعا میکند.

به گفتــه مدیر رادیو زیارت، آمادگی زائران در سفرهای مختلف و استفاده از ظرفیت های مختلــف فکــری، اجرایــی و محتوایــی از سیاست های اصلی این شبکه است. در آســتانه چهارمین ســال فعالیت رادیو زیــارت، این شــبکه تبدیل به یــک قرارگاه رادیویــی زیارت شــده، کما اینکــه در دهه کرامت امســال برنامه هایی را با رادیو معارف، رادیو اقتصاد، رادیو ســلامت و رادیو تهران به صورت مشترک روی آنتن برد. همچنین به گفته تصمیم گیران اصلی رادیو زیارت، برنامه سازی در حوزه های زیارت جهانی و زیارت در عرصه بین الملل و زیارت در سایر ادیان و مذاهب نیز از جمله فعالیت های پیش روی این شبکه رادیویی است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + 7 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن