فهرست : اجتماعی

0

دادستان مرکز خراسان رضوی برای آخرین بار به افرادی که اموال منقول و غیرمنقول شرکت پدیده را در اختیار دارند هشدار داد که هرچه سریع تر نسبت به بازگرداندن این  اموال اقدام کنند.

0

“علی” چهار ساله هنگام بازی در کنار استخر، به داخل استخر سقوط کرده و بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست داده است.

1 126 127 128 129 130 153