فهرست : اقتصادی

0

تاکید رهبر فرزانه انقلاب بر لزوم اقدام در عرصه اقتصاد مقاومتی اهمیت این موضوع را نشان میدهد و در کلانشهری مذهبی مانند مشهد اقتصاد زیارت میتواند یکی از مولفه های اصلی در تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

1 64 65 66